Publisert 21.11.2017

Sauda kommunestyre har i sak 067/17 vedtatt å sende forslaget til lokal forskrift om feie- og tilsynstjenester i Sauda kommune på høring.

Publisert 26.09.2017

Sauda kommune skal utarbeida kulturminneplan. Ein slik plan skal gje oversikt over viktige kulturminne/kulturmiljø og innehalda ein plan for forvaltninga av desse. Kulturminneplanen skal gje kunnskap om fortida og avklara kva kulturminne ein vil ta vare på i framtida. 

Publisert 27.06.2017

Kommunestyret i Sauda vedtok forslag til planprogram for kommuneplan i møte den 21.06.2017, saksnr. 041/2017. .

Publisert 29.05.2017

Formannskapet har i møte den 24.05.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan, med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Publisert 29.05.2017

Formannskapet har i møte den 24.05.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan, med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

 

Publisert 13.02.2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 08. februar 2017 reguleringsplan, med bestemmelser, for hytter på gnr. 32 bnr. 4 – Storemyr i Åbødalen.

 

Publisert 09.01.2017

I henhold til § 5 - 2 og § 12 – 10 i plan – og bygningsloven legges forslaget til detaljeregulering for Haugane 3 på høring.
Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 30.11.16, saksnr. 094/2016.

Publisert 03.01.2017

Sauda kommune har utarbeidd Hovudplan skogsveg som er ein temaplan for delar av skogbrukets infrastrukturbehov. Utarbeiding av planen er forankra i Kystskog-meldinga frå 2008. Meldinga er vedtatt av ni fylkeskommunar frå Rogaland til Finmark og legg opp til ei dobling av verdiskapinga i skogbruksnæringa frå dagens nivå kring 17 mrd kr til omlag 40 mrd kr innan 2020.

For å nå verdiskapingsmålet er utbygging av ein rasjonell infrastruktur sentral.

Publisert 13.12.2016

I samsvar med Plan- og bygningsloven §12-8 ble det 17.02.14 kunngjort igangsetting av reguleringsarbeidet for gnr/bnr 22/208. Det varsles nå om utvidelse av planområde på ca  9,7 daa. I 2014 var det Omega Areal som stod for kunngjøringen, men nå har COWI AS overtatt som konsulent.     

Publisert 23.11.2016

Helse og omsorgstenesta har eit omfattande ansvar og rører ved eit breitt spekter av brukargrupper og tenester. Alle i Sauda vil trenga tenester frå helse og omsorg i løpet av livet. Det blir i dag gitt tenestetilbod til folk i alle aldrar - «frå vogge til grav».

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal

Logg inn


Generell informasjon