Publisert 18.12.2017

Formannskapet har i møte den 15.11.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan (detaljregulering), med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Publisert 06.12.2017

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt reinseanlegg på Tangen.

Publisert 21.11.2017

Sauda kommunestyre har i sak 067/17 vedtatt å sende forslaget til lokal forskrift om feie- og tilsynstjenester i Sauda kommune på høring.

Publisert 26.09.2017

Sauda kommune skal utarbeida kulturminneplan. Ein slik plan skal gje oversikt over viktige kulturminne/kulturmiljø og innehalda ein plan for forvaltninga av desse. Kulturminneplanen skal gje kunnskap om fortida og avklara kva kulturminne ein vil ta vare på i framtida. 

Publisert 27.06.2017

Kommunestyret i Sauda vedtok forslag til planprogram for kommuneplan i møte den 21.06.2017, saksnr. 041/2017. .

Publisert 29.05.2017

Formannskapet har i møte den 24.05.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan, med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

Publisert 29.05.2017

Formannskapet har i møte den 24.05.2017 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan, med bestemmelser, ut på høring og til offentlig ettersyn.

 

Publisert 13.02.2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 08. februar 2017 reguleringsplan, med bestemmelser, for hytter på gnr. 32 bnr. 4 – Storemyr i Åbødalen.

 

Publisert 09.01.2017

I henhold til § 5 - 2 og § 12 – 10 i plan – og bygningsloven legges forslaget til detaljeregulering for Haugane 3 på høring.
Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 30.11.16, saksnr. 094/2016.

Publisert 03.01.2017

Sauda kommune har utarbeidd Hovudplan skogsveg som er ein temaplan for delar av skogbrukets infrastrukturbehov. Utarbeiding av planen er forankra i Kystskog-meldinga frå 2008. Meldinga er vedtatt av ni fylkeskommunar frå Rogaland til Finmark og legg opp til ei dobling av verdiskapinga i skogbruksnæringa frå dagens nivå kring 17 mrd kr til omlag 40 mrd kr innan 2020.

For å nå verdiskapingsmålet er utbygging av ein rasjonell infrastruktur sentral.

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon