Publisert 13.12.2016

I samsvar med Plan- og bygningsloven §12-8 ble det 17.02.14 kunngjort igangsetting av reguleringsarbeidet for gnr/bnr 22/208. Det varsles nå om utvidelse av planområde på ca  9,7 daa. I 2014 var det Omega Areal som stod for kunngjøringen, men nå har COWI AS overtatt som konsulent.     

Publisert 23.11.2016

Helse og omsorgstenesta har eit omfattande ansvar og rører ved eit breitt spekter av brukargrupper og tenester. Alle i Sauda vil trenga tenester frå helse og omsorg i løpet av livet. Det blir i dag gitt tenestetilbod til folk i alle aldrar - «frå vogge til grav».

Publisert 10.10.2016

I medhold av plan- og bygningsloven §12 - 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 21. september 2016 reguleringsplan, med bestemmelser, for fortau langs FV 714 fra Solbrekk til Brekkebakken.

 

Publisert 10.06.2016

Formannskapet behandla planforslaget, med bestemmelsar, i møte den 08.06.2016, saksnr. 051/2016.

Det ble vedtatt å senda planforslaget, med bestemmelsar, ut på høyring og offentlig ettersyn. 

Publisert 10.06.2016

Norconsult har på vegne av grunneigere av gnr. 36 bnr. 10 og 11 i Herheimsdalen utarbeidet ny reguleringsplan for området som ligger sørvest for Fetavatnet (se vedlagt plankart). Planen ble vedtatt i Kommunestyret i sak 039/2016.

Publisert 21.04.2016

Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 06.04.2016, saksnr.  031/2016.

Det ble vedtatt å sende planforslaget, med bestemmelser, ut på høring og offentlig ettersyn.

Publisert 17.02.2016

Det er utarbeida 2 utgreiingar for kommunestruktur med høyringsfrist 4. mars. 

Publisert 18.01.2016

Regulering på del av Gnr./Bnr. 23/2, 24/1, 24/2 og 26/4 i Nordstøldalen.

I tråd med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova, blir det varsla at Kon-Sul AS skal utarbeida framlegg til reguleringsplan i Nordstøldalen på vegne av grunneigarane Elfinn Birkeland, Hallgeir Amdal, Halvard Erga Rød og Lars Reidar Fosstveit.

Publisert 18.01.2016

I tråd med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova, vert det varsla at Kon-Sul AS skal utarbeida framlegg til endring av gjeldande reguleringsplan for Trosavikåsen på vegne av Sauda Hytteutvikling.

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon