Eierseksjonering / reseksjonering

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. Dette kan brukes på eiendommer der det er eller skal oppføres flerboligbygg. (boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger). En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen.

Vilkår for seksjonering:
 

For å få etablert en seksjon eller endre en seksjon, må bruksenheten være godkjent etter reglene i plan- og bygningsloven for det formålet enheten skal tjene (bolig eller næring).

Når det gjeld eksisterende bygninger, innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje:

 • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten.
 • Hovuddelen i bruksenheten må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen.
 • Inndelingen må gi en formålstjenlig avgrensing av hver bruksenhet.
 • Enerett til bruk av fellesareal kan ikke knyttes til noen sameieandel.
 • Det er ikke adgang til å seksjonere deler av en eiendom.

Hvem kan søke

 • Den som har grunnbokhjemmel til eiendommen.

Søknaden skal inneholde

 • Skjema for seksjoneringsbegjæring i 3 eksemplar
 • Plantegning over bygning i 3 eksemplar. Det skal være plantegning av alle etasjer, med påtegning av bruken av de enkelte rom. Avgrensing av de enkelte seksjoner må klart fremgå av tegningene. 
 • Sameievedtekter. Det stilles ikke store krav til disse, men de må minst inneholde eiendommens betegnelse, samt hvor mange medlemmer styret skal ha.
 • Situasjonskart – kart over eiendommen som skal seksjoneres
 • Dersom eiendom som seksjoneres har bygning med leietakere skal det vedlegges navneliste over de som bor der på seksjoneringstidspunktet (forkjøpsrett).

Alle spørsmål under punkt 5 i seksjoneringsskjemaet skal besvares

Søknaden skal underskrives av samtlige hjemmelshavere av de berørte eiendommene.
 

Klageadgang
 

Seksjonering kan påklages av berørte parter. Det er tre ukers klagefrist som løper fra den dato seksjoneringsvedtaket ble fattet og underretning om dette ble mottatt jf.§ 10 i eierseksjonsloven.

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Randi Karin Habbestad
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : randi.habbestad@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 21

Mobil
: 950 37 035
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

Torkel Andre Risvoll
$(TITTEL)