Klarlegging av grense

Grensepåvisning – klarlegging av eksisterende grense kan rekvireres når en eiendomsgrense er uklar eller mangler grensemerker.

Matrikkelloven § 17 og matrikkelforskriften § 36.

Hvem kan søke

  • Forretning kan rekvireres av den som har grunnbokhjemmel til eiendommen, fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt av disse. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen eller har fullmakt, må det vedlegges firmaattest av nyere dato.

Søknaden skal inneholde

  • Ved søknad om grensepåvisning – klarlegging av eksisterende grense brukes søknadsskjemaet «Rekvisisjon av oppmålingsforretning». (PDF, 149 kB)I tillegg skal det vedlegges kart/målebrev som viser klart hvilken grense eller grensepunkter som skal klarlegges.
  • Søknaden skal underskrives av samtlige hjemmelshavere av eiendommen.

Søknaden sendes:


Sauda kommune
Postboks 44
4201 Sauda

Saksgang

  • Rekvirenten og berørte naboer til eiendommen blir innkalt til oppmålingsforretning pr. brev minst 2 uker i forkant eller pr. tlf ved kortere frist enn 2 uker før oppmålingsforretning. Dersom noen må ha stedfortreder ved forretningen, må disse ha skriftlig fullmakt. Denne skal tas med til oppmålingsforretningen.
  • Det er partene som skal påvise grensene, men kommunen foretar kontrollmålinger dersom det er nødvendig. Umerkede grensepunkter blir merket med godkjente grensemerker. Det føres protokoll over hva som er foretatt. Grensepunktene som partene er enige om blir målt inn med GPS/kikkert. Deretter blir grensene kartfestet og lagt inn i matrikkelen. Grensepåvisning – klarlegging av eksisterende grense blir ikke tinglyst. Når grensen er lagt inn i matrikkelen blir matrikkelbrev sendt rekvirenten og de berørte parter.

Saksbehandlingstid

  • Kommunen har i henhold til lov 16 uker på seg til å gjennomføre saken når alle vilkår er oppfylt. Fra 1.november til 30.april gjelder egen vinterforskrift. I denne perioden kan det være vanskelig å gjennomføre forretninger, slik at denne tiden kommer i tillegg til de 16 ukene.

Priser

Klageadgang

  • Grensepåvisning – klarlegging av eksisterende grense kan påklages av berørte parter jf matrikkelloven § 46. Det er tre ukers klagefrist som løper fra den dato en har mottatt matrikkelbrev eller underretning.
Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Randi Karin Habbestad
Rådhusg. 32 Postboks 44
4201 Sauda
E-post : randi.habbestad@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 21

Mobil
: 950 37 035
Org.nr.
: 964 979 367

Kontakt

Torkel Andre Risvoll
$(TITTEL)