Infomøte om Åbødalsveien

torsdag 23. mars 2023, 18.00 - 19.30

Informasjon

Sauda Kommune jobber for tiden med et prosjekt i Åbødalsveien for å gjøre vegen tryggere og triveligere for myke trafikanter.

Høsten 2022 ble det gjort en analyse av vegen (Coop-Solbrekk) for å se på mulige tiltak for å øke trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Rapporten ble laget av Prosjektil AS.

Vi er nå i gang med oppfølging av rapporten og ser på hvilke av de anbefalte tiltakene vi ønsker å gjennomføre og hva som bør prioriteres.

I dette arbeidet blir det mulig å komme med innspill og kommentarer til foreslåtte tiltak.

Vi inviterer nå til et åpent informasjonsmøte der vi vil presentere innholdet i rapporten med vurderinger og forslag fra konsulentene, samt våre foreløpige planer for gjennomføring av tiltak.

Informasjonsmøtet blir i Nyesalen på Folkets Hus, torsdag 23. mars kl 18.00.

Innspill og kommentarer kan etter møtet sendes inn på skjema på nettsidene våre (frist 10.april):

 

Bakgrunn for prosjektet:
Åbødalsveien er en del av Saudas sykkelvegnett som ble vedtatt i 2021. Vegen er viktig bindeledd mellom sentrum og boligområder og mange ulike målpunkt ligger langs veien (legesenter, skoler,…). Det er en utfordring at veien ikke er godt nok tilrettelagt for myke trafikanter, og tiltak her er prioritert i sykkelstrategien og handlingsplan for sykkel. Det ble derfor gjort en ekstern analyse i 2022 for å se på ulike tiltak som kan gjennomføres for å bedre forholdene for myke trafikanter og gjøre det både tryggere og triveligere å ferdes langs Åbødalsveien. Rapporten ble utarbeidet av Prosjektil AS og inneholder både fysiske og trafikk-regulerende tiltak og både kortsiktige og langsiktige tiltak. En tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen har deltatt i arbeidet. Høsten 2022 ble det gjennomført medvirkning med både digitalt innspillskjema og ulike fysiske arrangement. Arbeidet har fått støtte fra Rogaland Fylkeskommune gjennom Tilskudd til Attraktive Tettsteder.

https://www.sauda.kommune.no/tjenester/bygg-og-bo/kommunale-prosjekter/andre-prosjekter/syklande-sauda/abodalsveien/

Sted

Folkes Hus Nysalen
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender