Detaljregulering for Birkeland industriområde II

I henhold til plan og bygningslovens §§ 12-3, 12-8 og 12-11 melder Sauda kommune oppstart av detaljreguleringsplan på Birkeland industriområde II på deler av 45/1,4, 44/13 og 45/75

Sauda kommune er tiltakshaver og har engasjert Norconsult AS til å utarbeide planforslag. Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende industriområde på Birkeland. Det skal legges til rette Industriområde, flytting av eksisterende turveg, og nødvendig infrastruktur. 

Detaljreguleringsplanen dekker et område på ca. 100 dekar, og utarbeides i samsvar med eksisterende kommuneplan for 2019-2031 vedtatt 20.05.2020. Innspill, kommentarer eller spørsmål til planen sendes til Sauda kommune postmottak på e-post, via elektronisk høringslink eller i post til Sauda kommune, postboks 44 4201.

Frist for uttale og merknader er 26.10.2020

Planinitiativ (PDF, 7 MB)

Referat oppstartsmøte (PDF, 634 kB)