Høring - kommuneplanens arealdel

Endring av planbestemmelse §2.3.3 n. vedtatt i formannskapet 29.09.2021 saksnr. 092/2021.

Listen i suppleres med følgende planer:

  • 2005008 Hytter m.v. på del av gnr. 12 bnr.3 i Svandal
  • 2007002 Hytter på gnr. 51 bnr. 1, Vetrhus
  • 2009001 Åbødalen 32/5
  • 2011001 Grasberg

Hensikten med bestemmelsen § 2.3.3.n er å sikre god og helhetlig utbygging i eldre områder for fritidsbebyggelse, der utbygging er startet. Dette gjelder områder der kommuneplanens bestemmelser om utforming i §2.3.3 kan få uheldig virkning, og reguleringsplanen har bestemmelser om arealbruk og utforming som er mindre enn det det legges opp til i § 2.3.3. 

Endringen legges ut for høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 10.01.2022

Saksdokumenter

Har du merknader til saken kan du sende høringsuttale via elektronisk høringslink, på e-post eller til Sauda kommune, Pb. 44, 4201 Sauda

 

Høring - kommuneplanens arealdel - endring i planer
PlanId Navn Endring
2000007 Gnr. 10 bnr. 1 Svandal (vedtatt 04.10.2006) fra 2.3.2 d
2004004 Hytter gnr. 50 bnr. 1 og 2 i Maldal NY
2005008 Hytter m.v på del av gnr. 12 bnr. 3 i Svandal NY
2006002 Hytteområde m.v. på del av gnr. 14 bnr. 1 i Lindvollåsen fra 2.3.2 d
2006009 Fritidsleilighetsbygg på gnr. 13 bnr. 1, seksjonert 1-39, Svandalen Panorama fra 2.3.2 d
2007002 Hytter på gnr. 51 bnr. 1, Vetrhus NY
2009001 Åbødalen 32/5 NY
2009002 Svandalen 12/79 fra 2.3.2 d
2011001 Grasberg NY
2011002 Skårastølen hyttefelt
2014003 Storemyr 32/4
2014004 Herheimsdalen
2015007 Haugane III fra 2.3.2 d