Hovedopptak for barnehageplass 2020 - 21

Søknadsfrist for barnehageplass høsten 2020 er 01. mars.

Søknad

 • Alle søknader sendes elektronisk via søknadsportalen til Sauda kommune
 • De som allerede har registrert en søknad om barnehageplass fra august, trenger ikke å søke på ny

Lovfestet rett til barnehageplass

 • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass
 • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år
 • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen det er bosatt

Opptak

 • Søkere til hovedopptak 01. mars skal få innvilget første eller andre valg av barnehage
 • Det gjennomføres løpende (supplerende) opptak gjennom året. Det kan da bli gitt tilbud om plass i andre barnehager enn de to som er prioritert i søknaden, ut fra ledig kapasitet
 • Søkere som ønsker plass etter 30. november, er ikke med i hovedopptaket. Disse søknadene blir behandlet i ett supplerende opptak, og plass tildeles i barnehager med ledig kapasitet
 • For å sikre at flest mulig får plass etter ønske, ber vi om at alle som vet de vil trenge barnehageplass i løpet av barnehageåret 2020 - 21 om å melde sin interesse innen utgangen av juli 2020

Barnehager

 • Leabøen barnehage
 • Rustå barnehage
 • Veslefrikk barnehage
 • Brakamoen Barnehage SA (privat)

De kommunale og den private barnehagen har ulike vedtekter og opptakskriterier som gjelder ved tilbud om barnehageplass.

Nærmere informasjon om vedtekter for barnehagene, barnehagenes tilbud og annen nyttig informasjon, finner du på våre nettsider under "barn og unge"