Informasjon angående korona

Det er endringer i tjenestetilbudene som følge av at kommunen må prioritere tiltak som sikrer liv og helse. Se egen informasjonsside om tjenestetilbudene i perioden.

Sauda kommune følger nasjonale føringer og retningslinjer og følger tett med på videre utvikling før eventuell justering av lokale tiltak. 

Sauda legesenter tester etter nye testkriterier

Reviderte veiledere for smittevern i barnehager og skoler 

 

Per 19. januar er det 8 positive tilfeller i Sauda, 3 i mars, 2 i oktober og 3 i november.

Sauda Legesenter har egen koronatelefon. Se informasjon i boksen nedenfor.

19.01.21:

Korona

Nasjonale smitteverntiltak fra 20. januar 2021

Barnehager og skoler

 • Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Kommuner kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov vurdere rødt nivå også i barnehager og barneskoler. (Nytt).

Anbefalinger for hele landet

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

Reiser

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

Høyere utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)

Idretts-, fritids-, kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

Uteliv og serveringssteder

 • Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder videreføres inntil videre. Det tas en ny vurdering i uke 4, altså neste uke.
Ungdom kan ha besøk av kjæreste

Helsedirektoratet oppdaterte i dag, 08.01.21, sine anbefalinger til ungdom, etter at det mandag ble frarådet besøk i eget hjem frem til 19. januar.

- Du kan besøke eller ha besøk av kjæresten din, siden kjæresten din er nærmest å regne som en del av husstanden, skriver Helsedirektoratet.

Videre skriver Helsedirektoratet at ungdom ikke bør reise på besøk til venner, eller ha besøk av venner hjemme, de neste ukene.

- Du kan møte venner utendørs, men da bør dere ikke være flere enn 5 personer og dere må holde avstand. Finn også gjerne andre måter å være sosial på, ring noen eller ha digitale samlinger.

Nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar

Regler for hele landet
 

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

 

Anbefalinger for hele landet

 

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.
Koronatelefon

Sauda Legesenter åpner Korona telefonen (468 03 393)  igjen for Koronarelaterte spørsmål og bestilling av Koronatest, fra og med i morgen, 07.10. Koronatelefonen vil ha samme åpningstid som legesenterets åpningstider.

Henvendelser utenom åpningstid gjøres til legevaktsentralen, 116 117.

Vaksinering

 

Dersom prioritertgruppen er for stor i forhold til fordelte vaksiner vil vi følge alfabetisk rekkefølge.

Prioriteringsliste
Ytterligere informasjon

Det vil bli sendt ut SMS til innbyggere etter prioriteringsliste når det er deres tur å bli vaksinert, med følgende melding:
"Sauda kommune skal nå starte med vaksinering av aldersgruppen 85+. Vi ber om tilbakemelding på om du ønsker vaksine eller ikke. De som ønsker vaksine vil bli oppringt for timeavtale.
Her kan du gi din respons: link"

Det er viktig at alle svarer på denne sms'en, og at pårørende hjelper eldre med å registrere seg. I første omgang er det viktig å sjekke om du ligger registrert i kontaktregisteret. 

 1.  Sjekk om du ligger registrert i kontaktregisteret med rett kontaktinfo
 2. Få hjelp av pårørende til å registrere deg med rett informasjon

Når det er din aldersgruppe som skal vaksineres, og du har mottatt SMS fra Sauda kommune om du vil ta vaksine:

 1. Følg linken i sms'en som du har mottatt
 2. Klikk på det svaret du vil avgi, ja eller nei til vaksine

Du vil snart få tilbud om koronavaksine i Sauda kommune, og vaksinen mot korona er gratis. Den må settes i 2 omganger med 3 ukers mellomrom. Du vil bli kontaktet om når og hvor vaksineringen skal foregå noen dager før vaksinering. 

Sauda legesenter tar ikke imot henvendelse om bestilling av time til vaksinasjon.

Forventet bivirkninger: smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber.

Det er viktig – både for din egen del, men også for samfunnet sin del, at flest mulig velger å la seg vaksinere.
Vi oppfordrer derfor til at du sier ja til tilbudet om vaksine.

Uke 4 - Venter 45 doser

Uke 3 - Venter 5 doser

Uke 2 - Mottatt 20 doser

Uke 1 - Mottatt 15 doser


 

Hva er en nærkontakt?

Man regnes som nærkontakt hvis

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene
  OG
 • kontakten har vært
  - under to meters avstand i mer enn 15 minutter 
  ELLER
  - direkte fysisk kontakt
  ELLER
  - direkte kontakt med sekret
Innreise - informasjon om karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. Informasjon om karantenehotell finnes på regjeringen sin nettside.

De har også utarbeidet en side med spørsmål og svar vedrørende karantenehotell.

Når bør du teste deg og når bør du ikke teste deg

Det er veldig viktig at alle som er syke holder seg hjemme, at alle holder avstand til hverandre – minst en meter - og at alle fortsetter å vaske hendene grundig og ofte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Les mer om når man bør testes og ikke testes, hvor man kan få tatt en koronatest 

Sauda kommune følger FHI sine retningslinjer.

 • Pasienten ringer legekontoret.
 • Avtale tid og oppmøteplassen. Som hovedregel gjennomføres undersøkelse og testing på brakken ved  parkeringsplass – legesenter.
 • Test resultat er klar 3-4.dagen etter testen er tatt.
 • Smittevernlege får beskjed dersom testen er positiv.
 • Smittevernlege tar kontakt med pasienten, og setter i gang smittesporing.
   
Hjemmekarantene

Hvem skal i hjemmekarantene?

 • Alle som defineres som nærkontakt til en person som har fått påvist koronavirus. 

Regler for personer i hjemmekarantene:

 

Skoler og barnehager

Alle barnehager og skoler har normale åpningstider. Det anbefales at foreldre i barnehager ikke bruker barnehagene mer enn de må. Det er fint hvis barn kan hentes tidligere når du har mulighet til det.

Beredskapsplan for barnehager i Sauda kommune (PDF, 621 kB)

Beredskapsplan for skoler i Sauda kommune (PDF, 636 kB)

Smittevernrettleiarar for barnehage og skule

Opning av saudaskolen

 

Informasjon og kommunikasjon om smitte, karantene og isolasjon til foresatte

 • Det er viktig at barnehage og skole har oppdatert kontaktinformasjon, slik at foresatte enkelt kan nås. 
 • Informasjon om barns/elevers eller personalets symptomer, smitte av Covid-19, hvem skal i karantene eller isolasjon vil være viktig å formidle. 
 • Det er viktig å påpeke at det også vil være informasjon barnehagen/skolen ikke har mulighet til å dele jfr. taushetsplikt etter barnehage- og opplæringsloven, samt personvernforordningen (GDPR).

Foresatte kan forvente følgende

 • Det blir ikke sendt ut informasjon dersom barn/elever og/eller personal med symptomer er sendt hjem.
 • Barnehagen/skolen gir beskjed til alle foresatte om å være ekstra oppmerksomme på symptomer, dersom det blir påvist tilfeller av smitte i barnehagen/skolen.
 • Foresatte som har barn/elever i samme kohort der det er påvist smitte hos barn/elever/personal, og samarbeidende kohort, vil få beskjed. Hvem som skal i karantene/isolasjon gjøres i samråd med smittevernlege.
 • Barnehagen/skolen har ikke lov å identifisere hvilke barn/elever/foresatte/personal som er smittet, eller i karantene/isolasjon. Foresatte kan selv velge å gi slik informasjon til andre foresatte om de ønsker.
 • Dersom foresatte/barn eller personal er i karantene, der smittekilden ikke er i barnehagen/skolen, vil foresatte ikke få beskjed om dette
 • Dersom familien til barn/elever eller personal er i karantene/isolasjon, der smittekilden ikke er i barnehagen, vil foresatte ikke bli informert.
   
Møtevirksomhet og politiske møter

Det anbefales en to-meters avstand mellom alle møtedeltakere.

Møter hvor det er møtedeltakere i risikosonen bør gjennomføres som fjernmøte eller avlyses.

Møteplanen for politiske råd og utvalg følges, og møtene blir gjennomført som fjernmøter, eventuelt fysiske møter hvor råd om smittevern følges.

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter

 

Fritidsreiser

Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

Smittevernansvarlig i Sauda kommune

Smittevernansvarlig i Sauda kommune er kommuneoverlege Knut A. Omdal
Telefon: 52 78 62 00 / 468 46 525
E-post: kommuneoverlege@sauda.kommune.no

Pasientstudie Covid-Nor - Forskningsprosjekt

Er du i isolasjon eller karantene og over 18 år? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Her finner du informasjon for å svare på undersøkelsen

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte ved tap av inntekt. Sjekk ut Husbanken sine infosider om bostøtte for mer informasjon.

Informasjon til private og bedrifter med økonomiske problemer grunnet koronasituasjonen

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l 

Har du mottatt faktura fra Sauda kommune, og har betalingsproblemer grunnet koronaviruset, ta kontakt 
med Sauda kommune v/Økonomiavdelingen. Vi vil hjelpe til for å finne en betalingsordning. 
 
Vi oppfordrer bedriftene til å søke på den statlige kompensasjonsordningen for næringslivet (søknadskjema er ikke klart før den 17. april).
 

Generell anbefaling

Ta kontakt med de du skylder penger så snart du vet at du har problemer med å betale dine forpliktelser. På denne måten viser du kreditorene at du er opptatt av å løse situasjonen. 
Finansieringsselskaper og banker kan ofte hjelpe deg ved å gi deg eksempelvis avdragsfrihet på lånet eller forlenge lånets løpetid. 
Leverandører kan ofte gi deg betalingsutsettelse og en nedbetalingsplan om du er tidlig ute.

Navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter

Sauda kommune tilbyr gratis navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter. Rettleiing blir gitt av kommunen sin 1. linjeteneste, Sauda Vekst. 

Hovudmålet med dette tilbodet er å hjelpa bedrifter med å finne fram til dei tiltaka som er aktuelle for den enkelte bedrift.

Ønskjer du navigasjonshjelp, ta kontakt med Sauda Vekst på e-post eller tlf 416 05 642.

Hytteturisme

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. 

 

Kirken og begravelser

Kirken kan ha opptil 50 personer samtidig, mens kapellene på Solbrekk og i Saudasjøen vil kunne ha besøk av 80-100 personer samtidig. Dette som følge av nye krav, samt en-meters regelen.
 

Bønder

Bønder, som er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19, kan trygt stelle dyrene sine, men må følge de generelle hygienerådene, slik at de ikke smitter andre mennesker.

Se Helsedirektoratet sine sider for mer info

Oversikt over offentlige tjenester

Oversikt over hvilke tjenester som holder åpent, stengt osv. finnes i egen liste

Den blir fortløpende oppdatert.

Oversikten inneholder restriksjoner for besøk, hensyn som skal tas osv., og gjelder alle våre tjenester som har avvik fra normal drift i denne perioden.

Reiser

Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende smittevernrådene for området du ønsker å reise til.

Følg FHI sine smittevernråd ved reiser.

 

Reiseråd for helsepersonell

Smitte fra ansatte i pleie og omsorg til pasienter er et kjent problem. For de tre institusjonene i Bergen som var rammet med Covid 19 i år, er konklusjonen: «Det er grunn til å tro at smittespredningen startet fra ansatte i presymptomatisk eller tidlig symptomatisk fase, siden besøksforbud var innført ved alle de tre sykehjemmene flere uker før det første sykdomsutbruddet.»

For å ivareta personalet og pasientene i våre institusjoner må derfor ansatte i pleie og omsorg ha ekstra årvåkenhet når det gjelder å unngå smitte. Dvs. i størst mulig grad overholde smittevernrådene, samt være oppmerksom på evt. Egne symptomer.

Ved opphold utenlands, eller ved opphold i områder med høy smitte innenlands, bes ansatt å ta kontakt med nærmeste leder om dette. Nærmeste leder vil da vurdere om ansatt skal settes til eksempelvis arbeide fra hjemmekontor de nærmeste dagene, evt  omplasseres fra direkte pasientrettet arbeid, til annet arbeid.

Vi ber om at reiser til områder med mye smitte, unngås i størst mulig grad, for eksempel for tiden Oslo og Viken-området.

Tilsvarende bes ansatte ta kontakt med nærmeste leder ved luftveissykdom i nærmeste familie. Eksempelvis om et familiemedlem i husstanden blir vurdert/prøvetatt på evt. Covid 19 smitte. I et slikt tilfelle bør ansatte unngå pasientkontakt til tilstanden er avklart.

Tannhelse - akutthjelp ved tannhelseproblemer?

Har du behov for akutthjelp ved tannhelseproblemer?
Ring din vanlige tannklinikk. Da vil du få beskjed om hvor akutthjelp gis. 

Er du mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt slik at vi tannhelsetjenesten kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig. 
All akutthjelp bestilles på telefon på forhånd. 

Oppdatert informasjon om Tannhelse Rogaland. 

Hva kan gjøres av alle?

God hygiene er viktig og er godt forebyggende tiltak.

 • Minst 5 ganger med grundige håndvask daglig.
 • Vask hender når du ankommer arbeidsplass og vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Håndvask og såpe er best (hvis tilgjengelig), antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig.

 

FHI sin informasjonsside om Corona

Råd til personer i hjemmekarantene

Råd og informasjon til personer i risikogrupper

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet

Informasjonsvideo for barn og unge

Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og ØHD plasser (PDF, 506 kB)