Kartlegging av artsrike blomsterenger

Norsk Institutt for Bioøkonomi ( NIBIO) vil gjennomføre ei kartlegging av artsrike blomsterenger i Sauda i sommar.

Kartlegginga vert utført på oppdrag i frå Miljødirektoratet. 
Kartlegginga er del av nasjonalt overvåkingsprogram, som er ein langsiktig, nasjonal satsing om å betre kunnskapsgrunnlaget om artsrike enger, tilstanden og moglege arealendringar. 
Aktuelle grunneigarar vil bli kontakta av NIBIO.