Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - begrenset høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel har vært til behandling i formannskapet 02.10.2019, etter meklingsmøter 28.08.2019 og 13.09.2019. Deler av planen er endret, og planen legges derfor ut til ny høring. 

Høringen gjelder endringer i byggeområde for fritidsbolig, LNFr-spredt, LNFr og to nye idrettsområder. Flere byggeområder for fritidsbolig og LNFr-spredt er i denne omgangen med kommuneplanen endret, og eller/overført til landbruks- og natur og friluftsformål (LNFr). Det er lagt inn nye hensynssoner samt 2 nye idrettsområder på Lyngmyr og Brattebakken. Dette har medført endringer i planbestemmelser, planbeskrivelse, plankart og konsekvensutredning. 

Planen skal sluttbehandles i Sauda formannskap og kommunestyret når høringsperioden er over. 

Høringsfrist er 31.01.2020 til Sauda kommune, postboks 44, 4201 Sauda, eller legg inn elektronisk høringsuttalelse 

Kommuneplanens arealdel, revidert 20.12.2019, revidert hovedkart og revidert kulturminnekart