Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelister 2020

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 079/2019) for 2020, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 4 uker fra 28. februar 2020.

Listen viser de skattepliktige eiendommer med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på Kundetorget.

Klage vedrørende eiendomsskattetakst kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig og innen 6 uker til:
Sauda kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 44, 4201 Sauda
E-post: post@sauda.kommune.no

Det fremkommer av eiendomsskattelovens § 25, at eiendomsskatten skal betales selv om den er påklaget. Ved medhold av en klage vil tilgodehavende bli tilbakebetalt.

Vedtak k.sak 079/2019 pkt 8

Eiendomsskattevedtak for året 2020 i Sauda kommune.

I 2019 ble det endringer i reglene om eiendomsskatt på produksjonsrelatert utstyr. Kommunen var lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunene får som følge av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Kommunene mottar i kompensasjon for tapet på rundt 65%.

Virkeområde

For skatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt på næring og faste eiendommer i hele kommunen. Jf. lov om eiendomsskatt til kommunene (eskl.) § 3 første ledd, bokstav a.

Eiendomsskattesats:
a.    Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2020 er 7 promille, jf. eskl. § 11 første ledd.
b.    Differensiert skattesats for boligdelen i eiendommer med selvstendig boligdel, med tilhørende tomt, for 2020 er 3 promille, jf. eskl. § 12 bokstav a).
c.    Nedtrapping av eiendomsskatt for maskiner og installasjoner gjøres med 1/7 del hvert år fra og med 2020. 

Takstvedtekter:
a.    Takstvedtektene for eiendomsskatt i Sauda kommune ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2012, sak 109/12.
c)    Terminer:
a.    Eiendomsskatten blir skrevet ut i fire terminer, jf. eskl. §25 første ledd.
 
Takster: 
Taksering fra 2013 ligger til grunn for satser.  
e)    Unntak fra eiendomsskatt i forhold til eiendomsskattelova § 7 a og b: 
•    Se vedlegg 4. 
Kommunestyret vurderer om eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner fritas fra eiendomsskatt på grunnlag av søknad.


Unntak fra eiendomsskatt i høve til eiendomsskattelova § 7 a og b: 

Fylkeskommunale skoler 
Sauda VGS på Lofthus 
Sauda VGS avdeling Birkeland 
Idrettsanlegg og haller 
Turnhallen 
Skulegata 29 
Lyngmyranlegget - Ny Von 
Golfbanen med klubbhus og anlegg 
Eiendommer tilhørende følgjene frivillige organisasjoner: 
Speidarhuset, Håkonsgata 
Frelsesarmeen, Skulegata 22 
Pinsekyrkjelyden Salem, Espelandsvegen 6 
Betel, Indremisjonen, Mogata 1 
IOGT Losje Fjellbekken, Kyrkjegata 24 
Sauda Raude Kross, Åbødalsvegen 81 
Sauda Jeger og Fiskeforening, klubbhus med anlegg 
Brakamoen barnehage, Andersengja 
Industriarbeidermuseet, Håkonsgata 
Bedehuset Saron 
Tinghaug 
Sauda Folkets hus A/S 

Eiendom tilhørende andre stiftelser/ organisasjoner vil bli vurdert fritatt for eiendomsskatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.