Midlertidig alternativ mottaksplass

Regjeringens instruks om midlertidig alternativ mottaksplass (AMOT) ble offentliggjort 16. mars 2022 og gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for å få midlertidig kollektiv beskyttelse.

UDI har fått på plass en utvidet ordning for alternativ mottaksplass som er tilpasset instruksen. Du kan lese mer om regelverket for ordningen på UDI 2022-003 og finne søknadsskjema om midlertidig alternativ mottaksplass - UDI

Midlertidig alternativ mottaksplass betyr at en kommune påtar seg ansvaret for å gi nødvendig økonomisk støtte, etablere gode rutiner for å ivareta og følge opp personer som bor privat i midlertidige boløsninger. Hvis både UDI og kommunen aksepterer søknaden, vil kommunen få et økonomisk tilskudd fra UDI.

Hvem kan få midlertidig alternativ mottaksplass?

Den midlertidige ordningen om alternativ mottaksplass gjelder for personer som er fordrevet fra Ukraina, og som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse.
Dette omfatter følgende personer

  1. ukrainske statsborgere bosatt i Ukraina før 24. februar 2022
  2. tredjelandsborgere og statsløse som har fått internasjonal beskyttelse eller tilsvarende nasjonal beskyttelse i Ukraina før 24. februar 2022
  3. tredjelandsborgere og statsløse som er nære familiemedlemmer av personer som nevnt i bokstav a og b, som ektefelle, samboer, barn under 18 år og andre familiemedlemmer som var del av hovedpersonens husstand før 24. februar 2022.

For å kunne få midlertidig alternativ mottaksplass, må personen ha funnet et sted å bo i en kommune. Eksempler på steder å bo kan være

  • å bo hos familiemedlemmer som er bosatt i en kommune
  • å bo hos andre private personer som har tilbudt et sted å bo
  • en bolig som er formidlet av en frivillig organisasjon eller kommunen, og som ikke er en del av mottakssystemet.

Enslige mindreårige er ikke omfattet av den nye retningslinjen for midlertidig alternativ mottaksplass. De kan søke etter den ordinære ordningen.

Private uten avtale med kommune

Private som stiller en bolig til disposisjon, eller personer fra Ukraina som bor privat, får ingen kompensasjon med mindre de har en avtale med kommunen.

Kommunenes forpliktelser

Personer på alternativ mottaksplass har rett til å få informasjon, råd og veiledning fra kommunen.
Kommuner som inngår avtale om alternativ mottaksplass, må

  • etablere gode rutiner for å identifisere særlige sårbare personer
  • følge dem opp, spesielt med tanke på eventuelle utnyttelsessituasjoner

Personer på alternativ mottaksplass har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen, og har også krav på omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven.

Kontaktperson i Sauda kommune er Van Francoise Murekatete, tlf. 942 10 329