Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

Sauda kommune har fått tildelt NOK 266 000 til ny kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder.

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å hjelpe lokale verksemder å oppretthalde arbeidsplassar og viktig kompetanse. Ordninga skal ved hjelp av direkte tilskot sikre likviditet til bedrifter råka av covid-19 pandemien.

Kven kan søkje?

Kompensasjonsordninga gjeld alle verksemder i Sauda kommune som har vært råka av strenge smittevernstiltak på grunn av pandemien. Dette gjeld i særleg grad serverings, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og arrangører, kunst og messeverksemder.

I tildelinga ber departementet om å vurdere kompensasjonsbehovet i verksemder som har falt heilt eller delvis utenfor dei generelle kompensasjonsordningene.

Krav til søkar

  • Verksemda må ha forretningsadresse i Sauda kommune.
  • Verksemda må ikkje vere under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling.
  • Verksemda må opplyse om anna offentleg støtte dei tre siste åra.
  • Søkjar må dokumentere kostnader og tap som følgje av smittevernstiltak.

Søknader blir prioritert ut frå følgande kriterier

  • Støtta blir berekna forholdsmessig ut frå søknadsgrunnlaget, dokumentasjonen, mengden søknader og tilgjengelege midler til fordeling

Søknader vert handsama av For Sauda KF sitt styre.

Korleis søke om støtte?

Søknad sendes via Regionalforvaltning. Ordninga er lyst ut som eit eige kommunalt næringsfond med tittel " Kommunal kompensasjonsordning 7-Sauda kommune".

Søknadsfrist

20. april 2022