Nye karantenekrav - vedtatt av kommunestyret 25.3.2020 i sak 015/20

Vi ønsker å begrense flere med smitte så lenge som mulig, og Sauda kommunestyre har gjort nytt vedtak i sak 015/20.  Vi ber våre innbyggere om å følge dette, og ellers følge råd og oppfordringer fra helsemyndighetene.

Hva innebærer det å være i hjemmekarantene?
Om du er i hjemmekarantene, skal du følge disse retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Nytt i vedtaket gjeldende fra 25. mars 2020, kl 16.00 er følgende: 

Punkt gjennomreisende er fjernet. 
Åpnet for ledsagere for medisinsk nødvendig besøk m.m. (punkt 5). 
Presisering av nødvendige jobbrelaterte reiser utenfor kommunen (punkt 6). 
Nytt punkt om barn med delt bosted (punkt 9).
Nytt punkt nr. 12 om gyldighet på vedtak. 
Delegering av myndighet til formannskapet. 

Enstemmig vedtatt i kommunestyremøte i sak 015/20 den 25. mars 2020

VEDTAK

Kommunestyret i Sauda gjør følgende vedtak etter smittevernlova paragraf 4-1 5.ledd for å stoppe spreiing av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

1. Alle som kommer til Sauda kommune, blir ilagt karantene i 14 dager etter at de kommer til kommunen.

2. Disse kommunene er ikke omfattet av påbudet om karantene: Strand, Hjelmeland, Ullensvang, Etne, Suldal, Vindafjord og Tysvær, samt gamle Forsand, følgende deler av Stavanger; Ombo, Rennesøy og Finnøy.

3. Reisende med symptom skal umiddelbart i isolering og kan ikke bruke offentlig transport.

4. For personer som utvikler sykdom eller symptom i karanteneperioden, gjelder myndighetene sine til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

5. Medisinsk nødvendige besøk til spesialisthelsetjenesten blir ikke regnet som opphold i områda nevnt i punkt 2. Det samme gjelder for ledsager der det er behov for det, ved besøk til alvorlig syke familiemedlemmer og deltakelse i begravelse. Myndighetenes råd om avstand og hygiene skal følges.

6. Nødvendige jobbrelaterte reiser er unntatt under forutsetning av at retningslinjene som kommunen har satt i eget vedlegg blir fulgt. For nødvendige jobbrelaterte reiser utenfor kommunen skal myndighetenes råd om avstand og hygiene følges.

7. Fører og personell av varer og passasjertransport blir unntatt fra karantenekravet fra dette vedtaket, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon gjeld. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

8. Virksomheter som er listet opp etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner blir gitt løyve til å gjør unntak for eget nøkkelpersonell når dette er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

9. Karantenereglene skal ikke hindre barn med delt bosted samvær med foreldre. Barn med delt bosted utenfor sonen er unntatt fra karantenekravet.

10. Det er ikke utreiseforbud.

11. Det presiseres at dersom du reiser til et av områda som er omfatta av karantenereglene, kommer du i karantene når du kommer tilbake til Sauda kommune.

12. Kommuneoverlegen sitt vedtak gjaldt fra 21. mars. Kommunestyret sitt vedtak opphever dette og det nye vedtaket gjelder fra 25. mars klokka 16.00 og til og med 1. april. Formannskapet har fullmakt til å oppheve vedtaket før denne datoen dersom medisinskfaglige grunner tilsier dette og å justere vedtaket i tråd med den varslede veilederen fra regjeringa.

Kommunestyret delegerer myndighet som ligger til kommunestyret i smittevernloven til formannskapet. Allerede vedtatte delegasjoner til rådmann (§4-7, §7-2) delegeres rådmann. Denne delegasjonen gjelder fram til kommunestyret skal behandle nytt delegasjonsreglement i sak "Reglement for delegering - revidert etter ny kommunelov LOV-2018-06-22-83".
Enstemmig vedtatt.