Reguleringsplan Tangen - Melding om reguleringsvedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 - 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 19.09.18 detaljregulering, med bestemmelser, for Tangen.

Planen legger til rette for nytt renseanlegg på Tangen, samtidig som den skal sikre kvaliteten som Tangen har som grøn lunge til det bynære området . Det legges også til rette for veg, snuplass, parkering og gangveg langs Nordelva.

Vedtaket kan i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9. jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland. Eventuell klage sendes til Sauda kommune innen 3 uker. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremsetter innen 3 - tre - år frå denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. PBL §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Sauda kommune. 

Fant du det du lette etter?