Varsel om oppstart av planarbeid, detaljreguleringsplan for Honganvik hyttefelt på gnr/bnr 3/3 og 4/19

I samsvar med §§12-3, 12-8 og 12-11 i plan- og bygningsloven blir det med dette varslet oppstart av privat detaljregulering.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ca 32 nye frittliggende fritidsboliger med nødvendig infrastruktur.

Aktuell informasjon er vedlagt under.

 

Sauda K_Varsel om oppstart_2020001 (PDF, 243 kB) (varsel om oppstart av planarbeid samt kartskisse)

DS-BYGG_BESTILLING OPPSTARTSMØTE REV. 080620 (PDF, 151 kB) (DS-Bygg oppstartsmøte)

Referat fra oppstartsmøte for Honganvik (PDF, 205 kB)