Varsel om oppstart

Mindre endring av kommuneplanens arealdel:
Endringen gjelder H910 og mindre justeringer i plankart og bestemmelser

Hensynssone H910 

Hensynssonen i plankartet for kommuneplanens arealdel 2019-2031, ble ved en feil vedtatt 20.05.2020. H910 bidrar til at eldre reguleringsplaner overstyrer kommuneplanens arealdel 2019-2031. 
Hensynssone H910 ble overført til plankartet ved en teknisk feil, som ble oppdaget først etter vedtak av ny kommuneplan. H910 er ikke omtalt i planbeskrivelsen og er ikke tilknyttet bestemmelser. Bruk av H910 stiller krav til at kommunen skal vurdere om reguleringsplanene som videreføres i ny kommuneplan, er i samsvar med nasjonale og regionale interesser jfr. PBL §11-8f. En slik vurdering er ikke gjennomført i behandlingen av kommuneplanens arealdel. 
Kommuneplanens arealdel var gjenstand for mekling med nasjonale og regionale myndigheter angående arealbruk og bestemmelser i 2019. Den enigheten som ble oppnådd under meklingen får ikke virkning i de områdene som nå omfattes av hensynssone H910. 
For at ny kommuneplan 2019-2031 skal få virkning etter hensiktene med planen jfr. §1-5 i Plan og bygningsloven, må det gjøres en vurdering av hvilke reguleringsplaner som samsvarer med nasjonale og regionale interesser og hvilke reguleringsplaner som skal utfylles, kompletteres og eventuelt overstyres av kommuneplanens arealdel 2019-2031.

Mindre rettinger i planbestemmelser og plankart 

Dette vil også bli foretatt i denne saken, og er beskrevet i vedlegget til denne varslingen.

Har du innspill eller spørsmål til saken? Vi vil gjerne høre fra deg!

Grunneiere, festetakere, naboer, berørte og interesserte bes om å gjøre seg kjent med hva som gjelder for områder de kan være berørt av, og sende høringsuttale gjennom kommunens høringsportal, pr post eller på epost til post@sauda.kommune.no innen 06.05.2021. Merk saken med «Kommuneplanens arealdel, mindre endring»

Vil du ha mer informasjon?

Sauda kommune har oversikt over alle reguleringsplaner i kommunen, med navn, plannummer og vedtaksdato. Listen (planregisteret) kan du finne på Sauda kommunes nettside, eller få tilsendt på e-post ved henvendelse. 
På kommunens nettside kan også finne reguleringsplaner som gjelder for de aktuelle områdene i kartportalen, og mer informasjon i saken ligger under planer og høringer.
Se også her: Hvordan finner jeg reguleringsplan og bestemmelser? - (NY) Sauda kommune

Offentlig møte

Det vil bli gjennomført et offentlig informasjonsmøte den 24.03.2021 kl 19.00 med informasjon om arbeidet og anledning til å stille spørsmål. 
Du kan delta på møtet på nett, på Teams. Klikk her for å bli med i møtet 

Ved spørsmål, ta kontakt med Sauda kommune eller saksbehandler Ingvild Hovind.

Oversikt over endringer finner du her (PDF, 241 kB)
Vedtatt kommuneplan finner du her