Vedtak - mindre endring av kommuneplanens arealdel

Mindre endring av kommuneplanens arealdel 2019-2031 ble vedtatt i kommunestyremøte 20.10.2021 saksnr. 092/2021.

Intensjonen med endringene er å få en kommuneplan som fungerer som styringsverktøy etter intensjonene ved vedtak av planen 20.05.20. Ny kommuneplan vil nå få den virkning som det er oppnådd enighet om gjennom planprosessen. Ny kommuneplan 2029-2031 vil utfylle eldre reguleringsplaner i de tilfeller der nye plantema ikke er hensyntatt i tidligere vedtak. For eksempel hensynssoner, generelle bestemmelser om planlegging og rekkefølgekrav, bestemmelser om miljøkvalitet, samfunnssikkerhet og klimatilpasning, parkering, osv. 

Endringene omfatter også retting av feil i plankart og bestemmelser. Det er også utformet nye bestemmelser som skal sikre utvikling etter intensjonene i tidligere vedtatte planer.  

I kartdelen er hensynssone H 570_ 5 endret, da stasjon 1 i Hellandsbygd ikke skal omfattes av kultuminnevern. H320_1 flomfare er oppdatert med siste tilgjengelige data og hensynssone H910 (plan skal gjelde uendret) er fjernet. 

Reviderte planbestemmelser (PDF, 4 MB)

Revidert kart

Dokumenter i saken