Vil du være meddommer?

 Det skal velges meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Er dette noe du kunne tenke deg? Les informasjonen før du melder din interesse.

Dette er en betydningsfull samfunnsoppgave, og det er viktig med en bred representasjon av kommunens innbyggere. Frist for å melde interesse til vervet er: 15. april 2020. 

Meld din interesse som meddommer 

 

Sauda skal velge

Lagmannsretten: 2 kvinner og 2 menn.
Tingretten: 10 kvinner og 10 menn. 
Jordskifteretten: 3 kvinner og 3 menn. Det er en fordel at noen av disse også er skjønnsmedlemmer. 

(NB. Samme person kan ikke delta både i tingretten og lagmannsretten)

Hvem kan være meddommere?

Domstollovens § 70 stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:
  • Folkeregistrert i Sauda.
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021.
  • Snakker og forstår norsk.
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
  • Meddommere skal være vanlige kvinner og menn.
  • Utvalgene skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.
  • Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene.I tillegg er en utelukket fra valg som meddommer dersom en har blitt idømt ubetinget fengselsstraff, forvaring m.v., slik det går frem av domstolloven §72. Kommunen vil gjennomføre vandelskontroll.
     

Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

Meddommer i tingretten

Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer i lagmannsretten

Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker.
Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene, som har en strafferamme på over seks års fengsel.

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

Mer informasjon:
Mer informasjon om det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten finner du på denne linken 
Mer informasjon om å være jordskiftemeddommer finner du på denne linken på 

Kommunen skal i henhold til domstolloven § 67 ta hensyn til blant annet alder, etnisk bakgrunn og kultur, og sørge for en allsidig sammensetningen. 

Vervet gjelder for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

Har du spørsmål om ordningen, kontakt Solfrid L. Handeland på 481 20 291 eller på epost.