Reguleringsvedtak - Reguleringsplan (detaljregulering) for gang-/sykkelveg Solbrekk-Brekke Fv. 714

I medhold av plan- og bygningsloven §12 - 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 21. september 2016 reguleringsplan, med bestemmelser, for fortau langs FV 714 fra Solbrekk til Brekkebakken.

 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nytt fortau langs deler av FV 714 som forlengelse av eksisterende.

Vedtaket kan i medhold av plan- og bygningsloven §§12 - 12 og 1 - 9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland.
Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Sauda kommune innen 07. november 2016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 -tre- år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens (1985) §§ 32 og 42.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Sauda kommune.

Føresegner (PDF, 31 kB)

Planskildring (PDF, 874 kB)

ROS-analyse (PDF, 228 kB)

Naturmangfaldlova (PDF, 130 kB)

Situasjonskart (PDF, 304 kB)

Illustrasjon 1 (PDF, 10 MB)

Illustrasjon 2 (PDF, 11 MB)

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon