Melding om reguleringsvedtak - Hytter på gnr. 32 bnr. 4 - Storemyr, Åbødalen

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 08. februar 2017 reguleringsplan, med bestemmelser, for hytter på gnr. 32 bnr. 4 – Storemyr i Åbødalen.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nye hytter, samt bedre parkeringsforhold og nye veger inn i området. Det legges også til rette for gangveg langs sørsiden av Klovsteinstjødna.

Vedtaket kan i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12 – 12 og 1 – 9, jfr. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens (1985) §§ 32 og 42.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Sauda kommune.

 

Plankart (PDF, 2 MB)

Føresegner (PDF, 154 kB)

Fremlegg til reguleringsplan (PDF, 4 MB)
 

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon