Detaljregulering for grustak på Birkelandsmoen - Høring og offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte den 28.02.2018 vedtatt å legge Detaljregulering for grustak på Birkelandsmoen, Gnr./Bnr. 45/1 m.fl. ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 5–2 og 12-10.

Planområdet ligger på Birkelandsmoen mellom Storelva og fv 520, ca. 2 km øst for Sauda sentrum. Planområdet er ca. 200 daa og planen er utarbeidet av Norconsult AS for Brødrene Selvik AS.

Hensikten med planarbeidet er å utvide bruken av eksisterende grustak, dvs. forlenge produksjonen i tid. Planforslaget legger til rette for uttak av ca. 1,8 mill. m³ «faste» masser (sand/grus). Utvidelsen er tenkt mot nordøst.
På sikt skal området tilbakeføres til landbruksformål.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 06.05.2018.


Planskildring med KU (PDF, 3 MB)

Bestemmelser (PDF, 266 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 456 kB)

Saksfremlegg med vedlegg (PDF, 286 kB)

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135

Kontakt

Ørjan Djuv
Forvaltningsleder
52786223