Lokal høyring om adressenamn Vangsnes/Vangnes i Sauda kommune

Sauda kommune er ansvarleg for tildeling av offisielle adresser i kommunen.
Etter § 6 i lov om stadnamn, skal kommunen gjera saka om nye adressenamn kjend for dei som har uttalerett. I forbindelse med kunngjeringa blir det gitt frist til 15.4.2018 for å kome med uttale om nye adressenamn. Uttalar skal vera grunngjevne og underskrivne. 
 

Når høyringsfristen er gått ut, og stadnamntenesta har kome med tilråding, vil kommunestyret gjera vedtak om namneval. Kommunen reiser namnesak der det er naudsynt. Etter vedtak om adressenamn i kommunestyret, vil vi sende ut adressevedtak med nye adresse.

Adressenamn som er ute til lokal høyring frå 15.2.2018 til 15.4.2018:

 

1. Vangsnes/Vangsnes
Adresseparsellen starter ved kryss avkøyring frå Rådhusgata/Saudavegen til ambulansestasjon ved FV718 (sjå vedlagd kart).  

Frå utdrag av matrikkelen av 6.juni 1863, Matrikkelnummer 31 løpenummer 94, les vi namnet Vangnæs (Brugerens namn: Lea).
Frå utdrag av matrikkelen av 1. april 1906: Gnr. 32 bnr. 6, bruksnamn: Vangnes.
I frå gamalt av har skrivemåte for namn over området ved hurtigbåtkai, vore Vangnes. I seinare tid har uttalen og skrivemåten i stor grad endra seg til Vangsnes. 

Det fins lite dokumentasjon på skrivemåte og uttale av namnet Vangsnes/Vangnes. Den mest relevante kjelda finn vi i boka «Norske gaardnavne» av O. Rygh. Her er det ikkje Vangsnes i Sauda som er omtalt, men tydinga av namnet er truleg den same som i Sogn. Førsteleddet kjem truleg av Vangsen, eit skjer utafor garden. Dette er eit jamførings-namn laga til norr. vangsni m ‘vangsne, plogskjer’. Jf. fjellnamnet → Vangsen. Ordet Vangsne (oldn. Vangsni), betyr «plogjern». Om Ryghs forklaring er riktig, må ein ha funne likskap i form mellom skjæret og eit plogjern. Ein slik likskap må også ligge til grunn for Vangsen som namn på eit fjell mellom Jostedal og Lyster. Når Vangsnes blir uttala med einstavingstone, kjem dette truleg av at 1. ledd opprinneleg har hatt to stavingar (*Vangsna). Denne  betoninga ser vi i alle samansetnader med genitiv av Vang (Vangr), truleg fordi Vangs- alltid er genitiv av eit stadnamn, og ikkje av fellesordet Vang. 
    
Med bakgrunn i grunngjevnaden ovanfor, er Sauda kommune sitt forslag til namn på adresseparsellen: VANGSNES

 

Vi ber om at uttalar blir send via høyringslink på nettsidene til Sauda kommune, eller til:

Sauda Kommune
PB 44
4201 Sauda

Frist for uttale er satt til  15.4.2018
 

1) Adressenamn er definert som namn på gate, vei, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressa. Eit adressenamn skal være eintydig innafor same kommune. To gater kan difor ikkje ha same namn i same kommune.

2) Adresseparsell er å forstå som ei gate, vegstrekning, sti, plass eller område som har eller skal tildeles eit eige adressenamn. Ein adresseparsell skal utgjera ei eining med start og sluttpunkt på naturlege geografiske stader, slik som veikryss, vegdelar ved bruer eller andre klare naturlige punkt.
 


Ved spørsmål, ta kontakt med sakshandsamar, Marianne Tangeraas på tlf: 52 78 62 25, eller på e-post.

 


 

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135