Akutt forurensing - beredskap

Hjemmel i Forurensingsloven:§ 43. (kommunal og statlig beredskap)


Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap etter §§ 40-42.
Staten skal sørge for beredskap mot større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av kommunal beredskap etter første ledd eller privat beredskap etter §§ 40-42.
Forurensningsmyndigheten skal såvidt mulig sørge for at privat, kommunal og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem.

Endret ved lov 15 april 1983 nr. 21. - Delvis i kraft, se § 89 med note.Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning - oppgaver og sammensetning

 

Leder Havnedirektøren i Karmsund havnevesen
Nestleder Havnesjefen i Stord kommune
Representant for vertskommunen Teknisk sjef i Haugesund kommune
Fellesrepresentant Sunnhordland Teknisk sjef i Bømlo kommune
Fellesrepresentant Nord-Rogaland Teknisk sjef i Karmøy kommune
Industrirepresentant * Havnesjef Statoil Kårstø/havnesjeffunksj. Hydro
Fiskerirepresentant ** Utpekes av vedkommende fiskerisjef
Politimyndighet Politimesteren i HaugesundFormålsparagraf/vedtekt

 

Den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning for regionen Nord-Rogaland/Sunnhordland er etablert i samsvar med Lov om forurensning med tilhørende forskrifter og i samsvar med anbefalinger og retningslinjer gitt av SFT og skal ivareta kommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.Fullmakt

 

Kommunens myndighet etter § 43 i forurensningsloven delegeres til den interkommunale beredskapsordningen. Delegasjonen fritar ikke kommunen for det selvstendige ansvar som er gitt etter forurensningsloven.Deltakerkommuner

 

Nord-Rogaland/Sunnhordland beredskapsområde har følgende deltakerkommuner:
Bokn, Bømlo, Etne, Fitjar, Haugesund, Karmøy, Kvinnherad, Sauda, Stord, Suldal, Sveio, Tysnes, Tysvær, Utsira, Vindafjord og Ølen.

Haugesund kommune er vertskommune for beredskapen mot akutt forurensning på land og sjø.

 


Beredskapsplan

 

Det skal foreligge en beredskapsplan godkjent av samarbeidskommunene og SFT. I tillegg til vanlige beredskapsmessige opplysninger og retningslinjer, skal planen inneholde et regulativ til bruk under aksjoner.Årsmøtet - sammensetning og myndighet

 

Årsmøtet er beredskapsorganets øverste organ og er sammensatt av IUAs leder og de kommunale representantene i IUA. Årsmøtet er organisert i tråd med kommunelovens § 27 og skal på vegne av deltagerkommunene godkjenne årsrapport, regnskap og budsjett før oversendelse til kommunene for videre behandling. Årsmøtet skal være ansvarlig for revisjon av beredskapsplan

Fant du det du lette etter? Hvis du ønsker et svar - vennligst legg igjen din epostadresse.

Kontakt

Sauda kommune

Rådhusgata 32
Postboks 44
4201 Sauda
E-post : post@sauda.kommune.no
Telefon
: 52 78 62 00

Faks
: 52 78 39 68
Org.nr.
: 964979367
Kontonr.
: 3520.62.17705
Kommunenr.
: 1135