Detaljregulering for gnr. 22 bnr. 155 med flere

Detaljregulering for gnr. 22 bnr. 155 med flere

Kartutsnitt gnr. 22, bnr. 155 m.fl. - Klikk for stort bildeKart over detaljregulering for gnr. 22, bnr. 155 Kartutsnitt

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette oppstart av arbeid med detaljregulering for Sauda, gnr. 22 bnr. 155 m.fl. Treaskjæret – Nesøyra, plan-ID 2023001. 

Forslagsstiller er Sauda kommune. Planlegger er Omega Areal AS.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utfylling i sjø langs fylkesveg og tiltak i grunnen i forbindelse med oppgradering av vann- og avløpsnettet på strekningen mellom Treaskjæret og Nesøyra. Det foreslås å regulere for en sammenhengende promenade/turveg på den samme strekningen. Planområdet er på ca. 38 dekar.

Planområdet berører areal avsatt i kommuneplanens arealdel 2019 - 2030 (KPA) til friområde, ferdsel i sjø, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, næringsvirksomhet, boligbebyggelse, og juridisk linje for fremtidig gang- og sykkeltrasé og byggegrense mot sjø. Planområdet ligger innenfor funksjonell strandsone, hensynssone kulturminner, faresone for snø- og steinskred, havstigningsnivå og stormflo, og flomfare. 

Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om planprogram og/eller konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning. 


Send inn ditt innspill til planarbeidet innen 7. februar 2023

Merknader som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes via skjemaet  «Send høringsuttalelse», på e-post  eller til Sauda kommune, postboks 44, 4201 Sauda. Vi ber om at innsendingen merkes med saksnummer 22/867. 

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal.
Se lov omrett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13

Har du spørsmål knyttet til planarbeidet? 
Ta kontakt med prosjektleder Arve Ripland ved spørsmål på telefon 99260853 eller e-post  

Plandokumenter

Planinitiativ (PDF, 629 kB)
Plangrense (PDF, 311 kB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 4 MB)