Detaljregulering gang- og sykkelveg Sauda - Saudasjøen

Kunngjøring av vedtak for detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Sauda - Saudasjøen.

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningsloven §12 – 12 vedtatt detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Sauda – Saudasjøen, i møte 16.12.2020.

Vedtaket kan påklages og eventuell klage sendes til Sauda kommune. Klagefristen er satt til 25.01.2021.

Dokumentene finnes i vår innsynsmodul.