Detaljreguleringsplan for Maldal, gnr. 50, bnr. 1, planID 2021002

Utvalg for samfunnsutvikling har i møte 15.11.2022, i sak 47/2022, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Maldal, gnr. 50, bnr. 1, planID 2021002, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av forslagsstiller Fibi AS. Planområdet omfatter Stakkåsen ved Maldal i Sauda kommune, på østsiden av Saudafjorden. 
Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for 37 fritidsboliger og tilhørende infrastruktur på gnr. 50, bnr. 1.
Eventuelle merknader og innspill til reguleringsarbeidet sendes på epost til Sauda Kommune eller til Sauda kommune, postboks 44, 4201 Sauda, innen 16.01.2023. 

Plandokumenter:

Førstegangsbehandling (PDF, 9 MB)
Plankart (PDF, 8 MB)
Planbestemmelser (PDF, 4 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)
VA-rammeplan Maldal (PDF, 2 MB)
ROS-analyse av Maldal (PDF, 4 MB)
Illustrasjoner (PDF, 17 MB)
Kartlegging av naturmangfold (PDF, 3 MB)