Detaljreguleringsplan for Nordstøldalen

Gjelder følgende gnr/bnr: gnr/bnr 24/2, 24/1, 26/4, 23/2 og 24/2

Formannskapet har i møtet 20.01.2021 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Nordstøldalen ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan - og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.
Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune postmottak innen 11.03.2021.
Bruk skjema for høringsuttalelse 

Kommunens dokumenter om planen finnes på følgende link