Vedtatt detaljregulering av Honganvik hyttefelt

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Sauda kommunestyre i møte den 15.06.22 detaljreguleringsplan for Honganvik, planID 2020001. 

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for at det regulerte området skal kunne benyttes til bygging av fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. 

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap.VI, påklages. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Sauda kommune via elektronisk skjema, på e-post eller til Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. 

Saksframlegg, kommunestyret 15.06.22 (PDF, 765 kB)
Plankart (PDF, 845 kB)
Planbestemmelser (PDF, 176 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)
ROS-analyse (PDF, 4 MB)