Høring og offentlig ettersyn - mindre endring i kommuneplanens arealdel 2019 - 2031

Ny kommuneplan for Sauda ble vedtatt 20.05.20. Etter vedtak av planen er det behov for mindre endringer og feilrettinger. I denne høringen gjelder saken hensynssone H910 og mindre justeringer i plankart og bestemmelser.

Hensynssone H910

Hensynssone H910 berører kommuneplanens virkning i forhold til eldre reguleringsplaner jfr. PBL §11-8f. Hensynssonen i plankartet for kommuneplanens arealdel 2019-2031 (KPA), ble overført til plankartet ved en teknisk feil. H910 bidrar til at eldre reguleringsplaner overstyrer kommuneplanens arealdel 2019-2031. Da utstrekning av hensynssonen var stor, fikk ikke ny kommuneplan tilsiktet virkning.

Sauda kommune ønsker ikke å bruke hensynssone H910 i kommuneplanens arealdel. Ny kommuneplan tar opp flere forhold som ikke nødvendigvis er sikret i eldre, gjeldende reguleringsplaner. For eksempel flere nye hensynssoner, bestemmelser om kulturminner, miljøkvalitet, samfunnssikkerhet, klimatilpasning osv. 

Fjerning av hensynssonen betyr ikke at reguleringsplanene oppheves, men at ny kommuneplan vil utfylle og/eller overstyre eldre reguleringsplaner der planene ikke samsvarer. Det er utformet tilleggsbestemmelser for å videreføre enkelte tema i eldre planer.

Mindre korrigeringer i planbestemmelser og plankart er også foretatt i denne saken.

Vil du ha mer informasjon?

Vedtatt plankart
Vedtatt kommuneplan

Vi hører gjerne fra deg!

Har du innspill eller spørsmål til saken? Grunneiere og interesserte bes om å gjøre seg kjent med hva som gjelder for områder de kan være berørt av. 
Høringsuttale kan sendes gjennom kommunens høringsportal, per post eller på epost. Merk saken med «Kommuneplanens arealdel, mindre endring».

Ved spørsmål, ta kontakt med Sauda kommune

Frist for uttale i saken er 15.08.2021.
Endelig vedtak i saken forventes i kommunestyremøtet 22.09.2021.

Saksdokumenter

Høringsutkast (PDF, 70 kB)
Høringsbrev (PDF, 138 kB)
Vurdering av planer (PDF, 238 kB)
Planer som videreføres (PDF, 138 kB)
Planer som utgår eller vurderes opphevet (PDF, 82 kB)
Sammendrag av innkomne merknader (PDF, 870 kB)
Saksframlegg (PDF, 840 kB)