Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Nordstøldalen

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Nordstøldalen

Kommunestyret vedtok 18.10.2023 følgende reguleringsplan:

Nordstøldalen. Plan-ID 2014005. Gnr./Bnr. 23/2, 24/1, 24/2, 26/4. 

Om planforslaget:

Norconsult AS har på vegne av forslagstillere utarbeidet detaljreguleringsplan for Nordstøldalen. Hovedmålet for reguleringen er å tilrettelegge for 129 nye tomter for fritidsboliger og teknisk infrastruktur.

Se lenke nederst under «Plandokumenter» for å få tilgang til detaljreguleringsplanen med alle tilhørende vedlegg. 

 

Klage:

Vedtaket kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. Orientering av vedtak er sendt berørte parter med tre ukers frist.

Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt. Eventuelle klager fremsettes skriftlig til Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda, eller på epost

 

Plandokumentene:

Alle dokumentene som hører til saken, finner du på nettsidene på arealplaner.