Vedtatt detaljregulering av Miljøgate Fv 520

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i møte den 15.06.22 reguleringsplan for Miljøgate, FV520 Brugata, planID 2020003, i Sauda sentrum. 

Formålet med planen er å legge til rette for opparbeiding av miljøgate i Brugata gjennom Sauda sentrum. Hovedmålet er å tilrettelegge for trafikksikre løsninger for alle trafikanter, redusert fart og økt framkommelighet og attraktivitet for gående og syklende. 

Kommunestyrets vedtak kan i hht. Plan- og bygningslovens § 1-9 og 12-12 samt forvaltningslovens kap.VI, påklages. En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Sauda kommune via elektronisk skjema eller på e-post, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. 

Reguleringsplan for Miljøgate FV 520, sluttbehandling i kommunestyret 15.06.22 (PDF, 578 kB)
Plankart (PDF, 633 kB)
Planbestemmelser (PDF, 133 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
Formingsveileder (PDF, 8 MB)