Offentlig ettersyn - detaljregulering for miljøgate langs FV. 520 Brugata i Sauda kommune - planId: 2020003

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok 16.11.2021 følgende etter 1.gangs behandling i sak 041/2021:

"I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for miljøgate langs fv. 520 Brugata ut til høring og offentlig ettersyn. Hensikten med planen er å anlegge en miljøgate i Brugata gjennom Sauda sentrum, med fartsreduserende tiltak for å bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter samt økt attraktivitet og fremkommelighet for gående og syklende."

Det blir digitalt folkemøte med orientering om planen på Teams 07.12 kl.17.00 -18.30. Skriftlig påmelding innen 05.12 til Ingvild Hovind på e-post. 

15.12.21, kl 10.00 -17.00 holdes det åpen kontordag på biblioteket, hvor Rogaland fylkeskommune og Sauda kommune stiller. Reserver gjerne tid på forhånd ved ønske om dette.

For spørsmål til planarbeidet ta kontakt med planleggingsleder Gro Osmundsen Kyvik på e-post eller telefon 932 81 820. 

Merknader til reguleringsarbeidet sendes via elektronisk høringslink, på e-post eller til Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda innen 10.01.2022.

Saksdokumenter