Offentlig ettersyn - førstegangsbehandling av Løypesmyrane, gnr 46 bnr 1 – planId 2021001

Utvalg for samfunnsutvikling behandlet i møte den 15.03.2022 i sak 009/2022 forslag til reguleringsplan for Løypesmyrane boligfelt. 

Følgende vedtak ble fattet:

«I henhold til plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 vedtar Sauda kommune å legge
detaljreguleringsplan for 2021001 Løypesmyrane gnr 46 bnr 1 ut på høring og offentlig ettersyn med
følgende vilkår:
1.    VA-rammeplan skal godkjennes av enhetsleder for Teknisk drift før offentlig ettersyn. Dette
innebærer at tiltakshaver skal oppdatere VA rammeplan i henhold til en eventuell
tilbakemelding fra enhetsleder Teknisk drift.»

Va-rammeplan ble godkjent av enhetsleder Teknisk drift 15.03.2022.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for seks boligtomter med vei, fellesområde og grøntareal. Du finner mer informasjon om planforslaget i vår innsynsportal.

Eventuelle merknader og innspill til reguleringsarbeidet sendes på epost, via elektronisk skjema eller til Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda innen 29.04.2022.