Retningslinjer for deling og omdisponering av landbrukseiendommer i Sauda kommune

Formannskapet vedtok i sak 019/22 å legge Retningslinjer for behandling av saker etter jordlovens §§§ 8, 9 og 12 i Sauda kommune på høring i 6 uker.

Merknader etter høring blir vurdert og eventuelle endringer beskrives i ny sak før nytt saksfremlegg og endelig godkjenning av retningslinjene.

Høringsfrist: 04.05.22

Høringsuttale kan sendes via vårt elektroniske skjema eller på e-post til Sauda kommune.