Høyring – Søknad om tillatelse til etablering av smolt/postsmoltanlegg

Sauda Aqua AS søkjer om tillatelse til etablering av settefiskanlegg for produksjon av smolt og postsmolt av laks i Sønnåhavn i Sauda kommune. 

Omsøkt område ligger sør for Eramet, og er i kommuneplanen til Sauda regulert til industriformål. Det søkes om ein årsproduksjon på 15 000 tonn. Anlegget er landbasert og er basert på eit resirkulasjonsanlegg (RAS).

Konsesjonshandsaminga blir føreteke av Rogaland fylkeskommune, Næringsavdelinga. Kommunen er uttaleinstans i konsesjonssaka.

Merknader til søknaden rettast til: Sauda kommune, Rådhusgata 32, 4200 Sauda, elektronisk via høyringslink eller på e-post  innan 20.12.2021.

Kommunal høyring - brev fra Rogaland Fylkeskommune (PDF, 155 kB)
Søknadsskjema (PDF, 2 MB)
Dokumentasjonsvedlegg til søknad (PDF, 6 MB)
Oversendelsesbrev (PDF, 491 kB)
Førehandsgransking (PDF, 7 MB)
Miljøgransking (PDF, 99 kB)
Straummåling (PDF, 11 MB)
Sjøkart (PDF, 301 kB)
Oppfølging av utslipp og rørtrase (PDF, 300 kB)