Sykkelstrategi og Plan for sykkelvegnett - høring

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i sak 074/20 å legge Sykkelstrategi og Plan for sykkelvegnett ut for høring.

Sauda kommune er pilotkommune i Rogaland Fylkeskommunes prosjekt «Sykling på mindre steder». Gjennom dette prosjektet har kommunen det siste året utarbeidet sykkelstrategi for Sauda for 2020-2030, samt et langsiktig hovednett for sykkel. 

I Nasjonal sykkelstrategi er det satt et mål om at sykkeltrafikken i Norge utgjør 8% av alle reiser (10-20 % i byene) innen 2023, og at 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen.
 
At flere sykler har positiv effekt på folkehelse, økonomi (både privat- og samfunnsøkonomi), klima og miljø gjennom reduserte utslipp, mindre støy og luftforurensing, og bidrar til å skape mer levende byer og tettsteder.

Sykkelsatsing har typisk vært et «storbyfenomen». Gjennom dette prosjektet har Sauda fått muligheten til å være Rogaland fylkeskommunes pilotkommune innen sykkelsatsing på mindre steder. Sauda har allerede høyere sykkelandel (8,5% i 2017) enn det nasjonale snittet, og har gode forutsetninger for å lykkes med en sykkelsatsing og få til økte sykkelandeler, blant annet på grunn av bystruktur med ett kompakt sentrum, korte avstander internt, lange avstander til andre steder og relativt lave trafikkmengder. 

I en forstudie til dette prosjektet konkluderte Transportøkonomisk Institutt at Sauda er sykkelvennlig, men med utfordringer innen infrastruktur og trafikk, og at det er behov for bedre tilrettelegging for syklister.  
Strategien legger opp til en helhetlig satsing med både fysisk tilrettelegging, aktiviteter og «myke tiltak», som fremmer sykkel som transportform. Planen fremmer et generelt hensyn til sykkel i prosjekter og planarbeid ellers. 

Med helhetlig og tverrfaglig arbeid over tid har vi gode forutsetninger for å lykkes med satsingen og oppnå målet som legges frem i strategien om at Sauda er Norges beste sykkelkommune i 2030. Sykkelstrategien og Planen for sykkelvegnettet som nå er utarbeidet skal bidra til en målrettet innsats for å nå dette målet.

Høringsfrist: 01.01.2021
Uttale sendes via vårt elektroniske skjema eller på e-post til Kundetorget.

Saksfremlegg (PDF, 742 kB)

Sykkelstrategi Sauda 2020 - 2030 - høringsutkast (PDF, 11 MB)

Plan for sykkelvegnett - høringsutkast (PDF, 25 MB)

Handlingsplan sykkel Sauda 2021 - 2024 - høringsutkast (PDF, 16 MB)

Stine Skrunes
Prosjektleder sykkelsatsing og trafikksikkerhet
E-post
Telefon 52 78 62 42
Mobil 977 31 362