Vedtatt detaljregulering for Maldal

Vedtatt detaljregulering for Maldal

Kommunestyret vedtok i møte den 21.02.2024 detaljregulering for Maldal. 

På vegne av Fibi AS har Norconsult AS utarbeidet et forslag til detaljregulering for Stakkåsen, Maldal. I detaljreguleringen legges det til rette for 34 nye fritidsboligtomter med tilhørende infrastruktur. Tomtene er fordelt på 3 delområder med hver sin adkomstveg. 

 

Vedtaket kan påklages

Kommunestyret sitt vedtak kan påklages av den som er part eller har rettslig klageinteresse. 

En eventuell klage må fremmes skriftlig og sendes Sauda kommune via våre nettsider, til post@sauda.kommune.no eller per post til Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda. 

Klagen bør være kortfattet, presis og grunngitt.

 

Alle dokumenter finner dere på Arealplaner

 

Vedtatte dokumenter:

Saksfremstilling (PDF, 465 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 8 MB)

Supplering planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Føresegner (PDF, 353 kB)

Trekking av innsigelse (PDF, 59 kB)