Detaljregulering for grustak på Birkeland

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 19.06.19 detaljregulering, med bestemmelser, for grustak på Birkeland.

Planområdet ligger på Birkelandsmoen mellom Storelva og fv 520, ca. 2 km øst for Sauda sentrum. Planen er utarbeidet av Norconsult AS og planområdet er ca. 200 daa stort. Hensikten med planarbeidet er å utvide bruken av eksisterende grustak, dvs. forlenge produksjonen i tid. Planforslaget legger til rette for uttak av ca. 1,8 mill. m³ «faste masser» (sand/grus). Utvidelsen er tenkt mot nordøst. På sikt skal området tilbakeføres til landbruksformål.

Vedtaket kan i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12 – 12 og 1 – 9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland. Eventuell klage sendes til Sauda kommune innen 3 uker.
Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må fremsettes innen 3 – tre – år frå denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. PBL §§ 15 – 2 og 15 – 3.


Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Sauda kommune.