Detaljregulering for Rondekulen, Gnr./Bnr. 18/3 m.fl.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges privat detaljregulering for plan 2018002 Rondekulen ut på høring og offentlig ettersyn. Utvalg for samfunnsutvikling vedtok i møte 28.11.2019 å legge planen ut på 1 gangs høring med vilkår om endring av stigningsforhold på internveg, SKV1.

Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med 26 nye boliger, grøntareal, lekeplass, avkjørsel fra FV 4722 Svandalsvegen og snuplass for buss.

Merknader til planforslaget sendes til Sauda kommune, postboks 44, 4201 Sauda eller som elektronisk høringsuttale.

Høringsfrist er 19.06.2020

Planomtale (PDF, 3 MB)
Plankart (PDF, 373 kB)
Planbestemmelser
ROS-analyse
Skredfarevurdering
Vegprofil (PDF, 2 MB)
Saksfremlegg
 

Ingvild Hovind
Arkitekt
E-post
Mobil 908 03 743