Kommuneplanens arealdel 2019-2031 - begrenset høring og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel har vært til behandling i formannskapet 02.10.2019, etter meklingsmøter 28.08.2019 og 13.09.2019. Deler av planen er endret, og planen legges derfor ut til ny høring. 

Høringen gjelder endringer i byggeområde for fritidsbolig, LNFr-spredt, LNFr og to nye idrettsområder. Flere byggeområder for fritidsbolig og LNFr-spredt er i denne omgangen med kommuneplanen endret, og eller/overført til landbruks- og natur og friluftsformål (LNFr). Det er lagt inn nye hensynssoner samt 2 nye idrettsområder på Lyngmyr og Brattebakken. Dette har medført endringer i planbestemmelser, planbeskrivelse, plankart og konsekvensutredning. 

Planen skal sluttbehandles i Sauda formannskap og kommunestyret når høringsperioden er over. 

Oversikt over alle reviderte kart

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Høringsfrist er 31.01.2020 til Sauda kommune, postboks 44, 4201 Sauda, eller legg inn elektronisk høringsuttalelse