Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er kommunens fagorgan i personal- og organisasjonssaker og kommunens partssammensatte utvalg etter kommunelovens §25.

  • Utvalget behandler saker som gjelder forhold mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte
  • Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet
  • Administrasjonsutvalget holder minst 5 møter årlig etter oppsatt plan, eller når leder, eller minst 1/3 av medlemmene krever det