Publisert 13.02.2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 08. februar 2017 reguleringsplan, med bestemmelser, for hytter på gnr. 32 bnr. 4 – Storemyr i Åbødalen.

 

Publisert 09.01.2017

I henhold til § 5 - 2 og § 12 – 10 i plan – og bygningsloven legges forslaget til detaljeregulering for Haugane 3 på høring.
Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 30.11.16, saksnr. 094/2016.

Publisert 03.01.2017

Sauda kommune har utarbeidd Hovudplan skogsveg som er ein temaplan for delar av skogbrukets infrastrukturbehov. Utarbeiding av planen er forankra i Kystskog-meldinga frå 2008. Meldinga er vedtatt av ni fylkeskommunar frå Rogaland til Finmark og legg opp til ei dobling av verdiskapinga i skogbruksnæringa frå dagens nivå kring 17 mrd kr til omlag 40 mrd kr innan 2020.

For å nå verdiskapingsmålet er utbygging av ein rasjonell infrastruktur sentral.

Publisert 13.12.2016

I samsvar med Plan- og bygningsloven §12-8 ble det 17.02.14 kunngjort igangsetting av reguleringsarbeidet for gnr/bnr 22/208. Det varsles nå om utvidelse av planområde på ca  9,7 daa. I 2014 var det Omega Areal som stod for kunngjøringen, men nå har COWI AS overtatt som konsulent.     

Publisert 23.11.2016

Helse og omsorgstenesta har eit omfattande ansvar og rører ved eit breitt spekter av brukargrupper og tenester. Alle i Sauda vil trenga tenester frå helse og omsorg i løpet av livet. Det blir i dag gitt tenestetilbod til folk i alle aldrar - «frå vogge til grav».

Publisert 10.10.2016

I medhold av plan- og bygningsloven §12 - 12 vedtok Sauda kommunestyre i møte 21. september 2016 reguleringsplan, med bestemmelser, for fortau langs FV 714 fra Solbrekk til Brekkebakken.

 

Publisert 10.06.2016

Formannskapet behandla planforslaget, med bestemmelsar, i møte den 08.06.2016, saksnr. 051/2016.

Det ble vedtatt å senda planforslaget, med bestemmelsar, ut på høyring og offentlig ettersyn. 

Publisert 10.06.2016

Norconsult har på vegne av grunneigere av gnr. 36 bnr. 10 og 11 i Herheimsdalen utarbeidet ny reguleringsplan for området som ligger sørvest for Fetavatnet (se vedlagt plankart). Planen ble vedtatt i Kommunestyret i sak 039/2016.

Publisert 21.04.2016

Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 06.04.2016, saksnr.  031/2016.

Det ble vedtatt å sende planforslaget, med bestemmelser, ut på høring og offentlig ettersyn.

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Miljøretta helsevern
Bustad- og eigedom Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss - høyringsuttale Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Meddommer

Logg inn


Generell informasjon