Høring - Konsesjonssøknad for Grøddalen Kraftverk

 Haugaland Kraft As søker NVE om konsesjon for bygging av Grøddalen kraftverk i Nordstøldalen.

 I den forbindelse er søknaden sendt ut på høring, blant annet, til Sauda kommune. Uttalelsesfristen er satt til 31.03.2014.

 

Inntaket til kraftstasjonen ligger på kote 696 moh. Vannet skal ledes gjennom en nedgravd rørgate til kraftstasjonen som er plassert på kote 380, nordøst for Beintfram.

Fra eksiterende veg skal det lages en ny vegstrekning fram til kraftverket. Lengden på denne vegstrekningen vil bli ca. 450 meter.

Fra kraftstasjonen skal det legges jordkabel fram til eksisterende linje i området og derfra vil det bli laget ny 12,5 kV linje som blir plassert parallelt med eksisterende linje. Ny linje vil bli tilkoblet eksisterende nett ved Amdal.

 

I arealdelen til kommuneplanen er området avsatt til LNF – formål.

 

Ellers viser rådmannen til vedleggene som er ett utdrag av tilsendte saksdokumenter. Komplette saksdokumenter er utlagt på kundetorget.

 

 

Søknad om konsesjon- Grøddalen Kraftverk - all informasjon om saken

 

Høringsuttalelse sendes til NVE elektronisk.

Ansvarleg Ørjan Djuv. Sist endra 14.04.2016
Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon