Høring - Reguleringsplan (detaljplan) for Vangsnes - Gnr. 32 Bnr. 472

Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 06.04.2016, saksnr.  031/2016.

Det ble vedtatt å sende planforslaget, med bestemmelser, ut på høring og offentlig ettersyn.

Det er planlagt delvis ny frontfasade mot sjø, med muligheter for oppgradering og tilrettelegging for almenn bruk langs kystlinjen. Dagens bruksformål er i hovedsak videreført, samtidig som det er gitt mulighet for å føre opp ny ambulansestasjon kombinert med boliger, samt å legge til rette for ny kaifront med småbåthavn sør for hurtigbåtkaien.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 13.06.2016

 

Føresegner (PDF, 52 kB)Plankart (PDF, 428 kB)Planskildring (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 584 kB) Naturmangfaldlova (PDF, 130 kB)

Støyrapport (PDF, 237 kB)

Kart - støykoter 4A (PDF, 308 kB)Kart - støykoter 4B (PDF, 307 kB)

Send inn elektronisk høringsuttale

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon