Høring - Reguleringsplan (detaljregulering) for hytter på Haugane III - Gnr. 11 Bnr. 1

I henhold til § 5 - 2 og § 12 – 10 i plan – og bygningsloven legges forslaget til detaljeregulering for Haugane 3 på høring.
Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 30.11.16, saksnr. 094/2016.

DS – Bygg AS har på vegne av grunneierne av gnr. 11 bnr. 1 laget forslag til reguleringsplan
(detaljeregulering) for 17 nye hytter på eiendommen.
Planområdet er ca. 15 daa stort. Det er utarbeidet planbeskrivelse, ROS – analyse, plankart og
reguleringsbestemmelser.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller via elektronisk høringslink, innen 27.02.2017.

 

Planbeskrivelse (PDF, 691 kB)

Plankart (PDF, 292 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 41 kB)

ROS-analyse (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Helse, omsorg, trygd og sosial Næring og landbruk
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skatter og avgifter
Kultur og fritid Skule- og utdanning
Lønn- og personal Søke stilling

Logg inn


Generell informasjon