Høring - Reguleringsplan for hytter på gnr. 36 bnr. 010 og 011 i Herheimsdalen

Norconsult har på vegne av grunneigere av gnr. 36 bnr. 10 og 11 i Herheimsdalen laget forslag til ny reguleringsplan for området som ligger sørvest for Fetavatnet (se vedlagt plankart).

Området på gnr. 36 bnr. 11 har tidligere vært regulert. Dette området ligger som byggeområde i arealdelen i kommuneplanen. Området kan da ha en forholdsvis tett utbygging med hytter. Grunneieren av dette området ønsker å legge til rette for flere hytter på sin eiendom.

På gnr. 36 bnr. 10 har det tidligere kun vært oppført en hytte og en uteløe. Grunneieren av dette området ønsker også å legge til rette for hyttebygging og har derfor i samarbeid med naboen engasjert konsulentfirma til å lage en ny felles plan. Området på gnr. 36 bnr. 10 er avsatt til LNF – område – Sone II som tillater spredt hytteutbygging.

Ny plan omfatter totalt 73 hytter og det er planlagt 45 nye hytter i området. Størrelsen på området er 640 daa. Det ble varslet oppstart av planarbeidet i begynnelsen av november 2014, med uttalelsesfrist den 1. des. 2014. I forbindelse med oppstartsvarslet er det kommet inn en del merknader til planforslaget: Disse er gjengitt og kommentert av konsulent på side 23 og 24 i planbeskrivelsen (se vedlegg).

Formannskapet behandlet planforslaget, med bestemmelser, i møte den 02.09.2015, saksnr. 074/2015.
Det ble vedtatt å sende planforslaget, med bestemmelser, ut på høring og offentlig ettersyn.
 

Eventuelle uttalelser/merknader skal være levert innen 14.12.2015. 

Alle dokumenter i saken - sak 14/972Send elektronisk høringsuttale

Planskildring (PDF, 3 MB)

Reguleringsføresegner (PDF, 243 kB)

ROS-analyse (PDF, 903 kB)

Plankart (PDF, 5 MB)

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal

Logg inn


Generell informasjon