Høyring - Reguleringsplan (detaljregulering) for hytter på gnr. 32 bnr. 4 på Storemyr i Åbødalen

Formannskapet behandla planforslaget, med bestemmelsar, i møte den 08.06.2016, saksnr. 051/2016.

Det ble vedtatt å senda planforslaget, med bestemmelsar, ut på høyring og offentlig ettersyn. 

Gro Johanne og Karl Gustav Lofthus som tiltakshavar har engasjert Kon-Sul AS til å utarbeide reguleringsplan for Storemyr i Åbødalen jf. § 12-3 detaljregulering i pbl. Føremålet med tiltaket er å opne for fortetting av eksisterande fritidsbusetnad, betre parkeringstilhøva og anleggje vegar inn i området. Det skal og leggjast til rette for gangveg langsmed Klovsteintjødna.

Arealet som er foreslått regulert utgjer om lag 195 da. Eigedomen Storemyr har Gnr.34, Bnr.2 og er eigd av tiltakshavar.

Eventuelle uttalelsar/merknadar sendes skriftlig til Sauda kommune, teknisk enhet, Pb. 44, 4201 Sauda eller elektronisk via høringslink, innen 15.08.2016.

Framlegg til reguleringsplan (PDF, 4 MB)Føresegner (PDF, 413 kB)

 ROS-analyse (PDF, 367 kB)

Vurdering av snøskred (PDF, 3 MB)

Send elektronisk høringsuttale

 

Fant du det du lette etter?

Kategori

Barn- og ungdom Meddommer
Bustad- og eigedom Miljøretta helsevern
Digital postkasse - konkurranse Næring og landbruk
Helse, omsorg, trygd og sosial Skatter og avgifter
Kontakt oss/høyringsuttale/meld feil Skule- og utdanning
Kultur og fritid Søke stilling
Lønn- og personal Vigsel

Logg inn


Generell informasjon